رفتن به نوشته‌ها

مسائل حقوقی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی

«مسائل حقوقی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی» براساس طرح پژوهشی مصوبِ شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانة‌ ملی ایران تألیف شده است. شناسایی پدیدآورندگانِ مصاحبه‌های تاریخ شفاهی، نحوة تفکیک و ایجاد تعادل بین حقوق آنان، شرح تکالیف حقوقی افراد یا سازمان‌ها و مؤسسات در قبال یکدیگر، و نیز تعهدات آنها نسبت به اطلاعات حاصل از مصاحبه، حائز اهمیت است. همچنین توجه به ملاحظات قانونی و اخلاقی بین‌المللی و داخلی نقش بسزایی در تعیین حقوق پدیدآورندگانِ مصاحبه‌های تاریخ شفاهی دارد. در این کتاب پس از پژوهشی گسترده در منابع و متون داخلی و خارجی و بهره‌گیری از تجربیات اشخاص و مؤسسات مجری طرح‌های تاریخ شفاهی، دستورالعمل و شیوه‌ای کاربردی به‌منظور بهره‌برداری از منابع تاریخ شفاهی به شکل‌های مختلف و تعیین حقوق پدیدآورندگان این منابع ارائه شده است.

مسائل حقوقی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی (۱۳۹۹). تألیف پیمانه صالحی.تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.