رفتن به نوشته‌ها

گوهرنشان ادب

«گوهرنشان ادب»، مصاحبة تاریخ شفاهی با احمد سمیعی گیلانی را در بر می‌گیرد. سمیعی گیلانی نویسنده، مترجم، ویراستار، زبان‌شناس و عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیش از شش‌ دهه از عمر پُربرکت خویش را در راه تعالی زبان و ادبیات و فرهنگ ایرانی گذراند. کارنامة استاد مبیّن فعالیت‌های مستمر ادبی- فرهنگی اوست؛ از تدریس در دانشگاه و ویرایش و سردبیری مجلّات گرفته، تا ترجمه و تألیف مقالات و تأسیس گروه ادب معاصر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. چهرة این الگوی شایستة تحقیق آکنده بود از آنچه می‌دانست، اما کمتر به زبان می‌آورد و خالی از هر شائبه‌ای که بتوان نامی از غرور و خودنمایی بر آن نهاد. او فرهیخته‌ای فروتن و سخت‌کوش بود که بی هیچ توقعی کوششی مستمر داشت. این کتاب به دلیل بیان سیر تحول و پیشرفت فنّ ویرایش در صنعت چاپ و نشر، شیوه‌های ترجمة آثار ادبی و فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی حائز اهمیت است.

گوهرنشان ادب، مصاحبة تاریخ شفاهی با احمد سمیعی گیلانی (۱۳۹۵). مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.