رفتن به نوشته‌ها

شمع خِرَد

«شمع خِرَد»، مصاحبه با کامران فانی، کتابدار، مترجم و دایره‌المعارف‌نویس برجستة معاصر است که بیش از چهار دهه از عمر گران‌بهای خود را در راه خدمت به فرهنگ ایران زمین گذرانده است. اطلاعات در وجود فانی عجین شده و به‌هم ربط و پیوند یافته و با یکدیگر در تعامل و تبادل است که حاصل آن، دانشی است فعّال و پویا. این الگوی شایستة تحقیق و اسوة‌ اخلاق، از مفاخر ملی معاصر است و مرکز خدمات کتابداری و کتابخانة‌ ملی این اقبال را داشتند که از حضور جانانة او بهره بردند. این اثر به دلیل بیان اطلاعاتی جامع از فعالیت‌های مرکز خدمات کتابداری نظیر سرعنوان‌های موضوعی فارسی و گسترش رده‌بندی دیویی و کنگره و نیز دایره‌المعارف‌نگاری در دوران معاصر حائز اهمیت است.

شمع خِرَد، خاطرات کامران فانی (۱۳۹۵). مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ویراست دوم، ۱۳۹۷.