رفتن به نوشته‌ها

فانوس تابان

«فانوس تابان»، مصاحبة‌ تاریخ شفاهی با ژاله آموزگار یگانه را در بر می‌گیرد. بی‌تردید نام مصاحبه‌شونده از ماندگارترین نام‌ها در زمینة مطالعات و پژوهش‌های ایران باستان است و نقش و حضور پُررنگ او در عرصة آموزش و پژوهش در این حوزه بر اهل فن واضح و روشن است. او بانویی است فرزانه و دانشور که در انتقال آموخته‌هایش به جوانان شوریده‌دل، مشتاق و سخی است. این استاد دانشمند پس‌از سال‌ها تلاش به‌منظور فراگیری زبان‌های باستانی و گشودن راز و رمز اسطوره‌ها، همچنان در کشف معنای صحیح واژه‌های باستانی کوشاست. این اثر به دلیل بررسی وضعیت مطالعات ایران باستان در اروپا و ایران، ضرورت آموزش و پژوهش در حوزه مطالعات ایران باستان، فعالیت‌های گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی در دانشگاه تهران و معرفی تألیفات در حوزة اساطیر و زبان‌های باستانی، برای علاقه‌مندان جالب‌توجه خواهد بود.

فانوس تابان، مصاحبة تاریخ شفاهی با ژاله آموزگار یگانه (۱۳۹۷). مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.