رفتن به نوشته‌ها

در دانش

«دُرّ دانش»، مصاحبة تاریخ شفاهی با دکتر عباس حرّی را در بر می‌گیرد. او از جمله استادان و متخصصان کتابداری، اطلاع‌رسانی و دانش‌شناسی بود که با چهار دهه حضور مستمر و پویا در عرصه‌های آموزش و پژوهش کتابداری و علم اطلاعات کشور، میراث ارزشمندی برای نسل‌های آیندة دانش‌آموختگان این رشته بر جای نهاد. آموزه‌های وی جوانان تشنه به آموختن را سیراب می‌کرد و قلم توانایی داشت که از خردورزی و اندیشة ژرف او حکایت می‌کرد. دکتر حرّی توان برکت‌بخشی داشت و کتابداری ایران از این افتخار برخوردار بود که مرهون دستان سبز او باشد. این کتاب به دلیل بیان اطلاعاتی از ارتقای سطح پژوهش در گروه کتابداری دانشگاه تهران، گسترش حوزة اطلاع‌شناسی در پژوهش‌های دانشگاهی و روند شکل‌گیری شورای عالی اطلاع‌رسانی در کشور، برای علاقه‌مندان جالب‌توجه خواهد بود.

دُرّ دانش، مصاحبة تاریخ شفاهی با دکتر عباس حرّی (۱۳۹۵). مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه صالحی. تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.