رفتن به نوشته‌ها

دستنامه ویرایش و تدوین

«دستنامة ویرایش و تدوین آثار تاریخ شفاهی» بر اساس منابعِ منتشرشده و با توجه به تجربه‌های نگارندگان در زمینة اجرای طرح‌های تاریخ شفاهی، تدوین و ویرایش منابع تاریخ شفاهی تهیه شده است. این دستنامه راهنمای گام‌به‌گام پژوهشگران تاریخ شفاهی در آماده‌سازی منابع است و به‌صورت تخصصی، به نحوة ویرایش و آماده‌سازی منابع مذکور پرداخته است و با بهره‌گیری از آثار داخلی و خارجی، اعم از کتاب و مقاله‌، مراحل آماده‌سازی منابع تاریخ شفاهی را برای چاپ و نشر معرفی می‌کند. سازمان معین ادارات بر اساس وظایف تعریف‌شده در زمینة انتشار و ترویج متون تخصصی در حوزه‌های مختلف، به انتشار دستنامة ویرایش و تدوین آثار تاریخ شفاهی پرداخته است. دستنامة مذکور، یاری‌رسان مراکز فعال در حوزه تاریخ شفاهی و کارشناسان سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی، به‌منظور ضبط‌وثبت تاریخ شفاهی دستگاه متبوع‌شان خواهد بود.

دستنامة ویرایش و تدوین آثار تاریخ شفاهی (۱۳۹۸).تألیف پیمانه صالحی، آرزو تجلّی. تهران: معین ادارات.