رفتن به نوشته‌ها

ستاره فروزان

«ستارة فروزان»، مصاحبة تاریخ شفاهی با نوش‌‌آفرین انصاری را در بر می‌گیرد. بی‌تردید نام مصاحبه‌شونده از ماندگارترین نام‌ها در تاریخ کتابداری نوین ایران و کتاب‌های کودک و نوجوان است که سرگذشت زندگی‌اش با پیشینة آموزش کتابداری در ایران و فعالیت‌های شورای کتاب کودک گره خورده است. تفکر کتاب برای همه در قالب کتابداری اجتماعی با ظهور او در این عرصه و فعالیت‌ها و نحوة نگرش وی به این حوزه مفهوم یافته است. در واقع در گفته‌ها و نوشته‌ها و طرح‌هایش به تبیین نقش کتابدار پرداخت و او را به پلی میان نوشته و خواننده تشبیه کرد. این کتاب به دلیل بیان سیر تحول و پیشرفت رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، بررسی فعالیت‌ کتابخانه‌ها در دهه‌های گذشته،معرفی ادبیات کودک و نوجوان به جهانیان، تأسیس و گسترش فعالیت‌های شورای کتاب کودک و نحوة تدوین فرهنگنامة‌ کودکان و نوجوانان حائز اهمیت است.

ستاره فروزان، مصاحبة تاریخ شفاهی با نوش‌آفرین انصاری (۱۳۹۶). مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. چاپ دوم، ۱۳۹۷.