رفتن به نوشته‌ها

کیمیاگرجان

«کیمیاگر جان»، مصاحبة تاریخ ‌شفاهی با دکتر فریدون علاء، پزشک متخصص خون‌شناسی، بنیان‌گذار سازمان انتقال خون ایران و دانش‌آموختة رشتة تاریخ را در بر می‌گیرد. استاد علاء مصداق عالِم آینده‌نگری است که همانند پدرش، مرحوم حسین علاء، عشق به مملکت را در سر می‌پروراند و از هیچ کوششی در زمینة انتقال دانش و تجربه به هموطنان خود دریغ نمی‌ورزد. تأسیس سازمان انتقال خون ایران در دهة ۱۳۵۰، یکی از مهم‌ترین اقدامات در عالمِ طب کشور بود که توسط دکتر علاء صورت پذیرفت. همچنین راه‌اندازی جامعة هموفیلی و مرکز مراقبت‌های جامع هموفیلی ایران و ارتباط با این مراکز مردم‌نهاد، همچون نگینی در کارنامة استاد می‌درخشد. دکتر علاء به‌عنوان یکی از اعضای فعال سازمان بهداشت جهانی و در راستای همکاری با این سازمان، به کشورهای مختلفی سفر کرده است. این اثر به دلیل شرح پیشینة خاندان پدری و مادری مصاحبه‌شونده، توضیح در مورد وضعیت اهداء و انتقال خون پیش از دهة ۱۳۵۰، شکل‌گیری و فعالیت‌های سازمان انتقال خون ایران، و اینکه تاکنون خاطرات راوی منتشر نشده، حائز اهمیت است.

کیمیاگر جان، گفت‌وگو با دکتر فریدون علاء، بنیان‌گذار سازمان انتقال خون ایران (۱۴۰۱). مصاحبه، تدوین و پژوهش محمدحسین یزدانی‌راد، پیمانه صالحی. تهران: اختران.